Warunki Używania strony www.rekomendujcie.pl


I. Administrator
1. Poprzez dostęp, przeglądanie strony www.rekomendujcie.pl (zwanymi dalej: "Stroną") lub pozostawianie komentarzy, zdjęć, filmów (zwanymi dalej „materiały") na forum na Stronie przyjmujecie Państwo niniejsze Warunki Używania.
2. Administratorem niniejszej strony WWW, forum oraz materiałów na Stronie (zwanymi dalej: "Treścią") jest Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000349097 o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 701-02-24-644 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (kapitał całkowicie opłacony), reprezentowaną przez: Matyldę Szymalską – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Streetcom" ( dalej „Administratorem").
3. Prosimy wziąć pod uwagę, że Strona może zawierać odsyłacze (linki) do stron WWW osób trzecich - firm partnerskich Streetcom. Strony te są administrowane niezależnie przez firmy partnerskie STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. Korzystanie przez Państwa z tych stron podlega warunkom określonym przez te osoby oraz stosowanym przez nie zasadom ochrony prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich zasadami.

II. Zastrzeżenia
1. Chociaż STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby zapewnić rzetelność Treści, to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności prawnej, jak też nie gwarantuje, że informacja zawarta na Stronie jest dokładna lub kompletna lub że Podstrony nie będą zawierały błędów, albo że dostęp do nich nie zostanie przerwany. Niniejszym STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. kategorycznie uchyla i wyłącza wszystkie wyrażone jak i domniemane warunki gwarancji nie zawarte w niniejszym dokumencie, w stopniu, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. . wyłącza odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek osoby za straty lub szkody spowodowane błędami lub zaniechaniami, bez względu na to, czy takie błędy lub zaniechania wynikają z zaniedbania, wypadku lub innych przyczyn, jednak niniejsze zastrzeżenie nie wyłącza roszczeń z tytułu umyślnego wprowadzeniu w błąd, obrażeń ciała lub śmierci.

III. Ograniczenia w używaniu Treści
1. Treść Strony oraz związane z nią prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej należą do STREETCOM POLSKA Sp. z o.o.. Niniejszym udzielamy Państwu pozwolenia na dostęp do Strony i wydrukowanie Treści jako zapisu Państwa odwiedzin. Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. zabronione jest jakiekolwiek inne używanie Strony i jej Treści, w tym modyfikacja, publikacja, przekazywanie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych stron internetowych lub powielanie Strony lub Treści (w drodze łączenia, ramkowania czy też jakąkolwiek inną metodą).

IV. Przedkładanie informacji
1. Prosimy o nie przesyłanie STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. żadnych informacji ani materiałów, które uważają Państwo za poufne lub zastrzeżone w tym treść komentarzy na forum, zdjęcia, filmy. Przekazując STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. jakiekolwiek materiały lub informacje, zgadzają się Państwo:

1.1. że materiały te lub informacje nie są poufne ani zastrzeżone i że STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. przysługuje prawo swobodnego ich wykorzystywania w dowolny sposób i w jakimkolwiek celu bez opłat ani odpowiedzialności wobec Państwa, oraz, że zgadzają się Państwo nie podejmować żadnych działań przeciwko STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. z tytułu wykorzystania tych materiałów lub informacji,
1.2. że są Państwo właścicielami lub mają nieograniczone prawa do materiałów lub informacji przekazanych STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. i przejmą Państwo odpowiedzialność oraz będą chronić STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. przed wszelkimi roszczeniami, procesami, postępowaniami, wydatkami, odszkodowaniami i roszczeniami odszkodowawczymi, włącznie z kosztami sądowymi oraz kosztami obsługi prawnej i wszelkimi innymi, wysuwanymi przeciwko STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. w związku z naruszeniem praw osób trzecich w odniesieniu do materiałów lub informacji przez Państwa przekazanych,
1.3. podjąć racjonalne kroki w celu zabezpieczenia materiałów lub informacji przed znanymi wirusami komputerowymi lub innymi zanieczyszczeniami, w tym kodami lub instrukcjami, które mogą zostać wykorzystane w celu modyfikacji, uszkodzenia, unieruchomienia lub naruszenia bezpieczeństwa Strony lub systemów oraz sieci komputerowej STREETCOM POLSKA Sp. z o.o.

2. Zabrania się zamieszczania lub przesyłania na Stronę lub ze Strony materiałów niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, zniesławiających, oszczerczych, nieprzyzwoitych, skandalizujących, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych, albo jakichkolwiek innych materiałów rodzących odpowiedzialność cywilną lub karną.

V. Obowiązujące prawo
1. Niniejsza Strona została stworzona dla odbiorców w Polsce. Wszelka interpretacja tekstu Strony, roszczenia lub spory (jakiegokolwiek rodzaju i nie ograniczając się do kwestii umownych) należą do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich i podlegają prawu polskiemu.

VI. Znaki towarowe i znaki usługowe
1. Logo Rekomendujcie oraz wszelkie inne znaki towarowe lub usługowe na niniejszej Stronie są własnością STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. lub innych osób trzecich. Żadnego znaku towarowego ani usługowego STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. nie wolno używać jako hiperodnośnika (hiperlinku) bez uprzedniego zezwolenia na piśmie. Zabrania się wykorzystywania znaków towarowych lub usługowych bez zezwolenia. Dostęp do Strony nie powoduje nabycia prawa używania znaków towarowych STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. – zarejestrowanych i nie zarejestrowanych, jak również udzielenia licencji lub prawa używania, w sposób domniemany lub inny, odnośnie praw autorskich, patentów, znaków towarowych i znaków usługowych związanych ze Stroną.

VII. Przyjęcie niniejszych Warunków
1. Korzystając ze Strony przyjmują Państwo niniejsze Warunki Używania strony www.rekomendujcie.pl. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo niniejszymi Warunkami Używania strony www.rekomendujcie.pl, prosimy o nie korzystanie z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania i w dowolnym czasie zmieniać, dodawać lub usuwać części niniejszych Warunków Używania. Prosimy o okresowe sprawdzanie zmian na Stronie. Jeżeli będą Państwo nadal używać Strony STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach Używania, będzie to oznaczać akceptację tych zmian.

VIII. Rewizja
1. STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zrewidowania, cofnięcia lub ograniczenia dostępu do Treści Strony w całości lub w części w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

IX. Odsyłacze (Linki) do stron WWW osób trzecich
1. STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie na ich stronach powiązanych ze Stroną w jednym lub w drugim kierunku, ani za produkty osób trzecich, o których mowa na tych stronach. STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. nie ma kontroli ani nie bierze odpowiedzialności za żadne materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie na ich stronach i powiązanych ze Stroną w jednym lub drugim kierunku. Odnośniki (linki) te w żaden sposób nie oznaczają, że STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. popiera daną stronę, produkty lub usługi, o których w niej mowa. STREETCOM POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z dokonaniem przez Państwa jakiegokolwiek zakupu w czasie odwiedzania strony osoby trzeciej. Jeżeli będą mieć Państwo trudności lub jakiekolwiek problemy związane ze stronami internetowymi osób trzecich, prosimy zgłaszać je bezpośrednio do osoby trzeciej będącej administratorem danej strony, nie zaś do STREETCOM POLSKA Sp. z o.o.

X. Rejestracja
1. Użytkownik może zarejestrować się na Stronie poprzez pozostawienie adresu mailowego, nazwy użytkownika oraz hasła w przygotowanym do tego formularzu w zakładce „Zarejestruj się".
2. Rejestracja na stronie www.rekomendujcie.pl jest równoznaczna z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Streetcom Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02–724), przy ul. Wołodyjowskiego 83 w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
3. Zebrane informacje wykorzystujemy do zarządzania naszą witryną.
4. Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że zwróciliśmy się z taką prośbą i uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę.
5. Poniżej podajemy przykłady sposobów, w jakie możemy wykorzystać informacje zbierane o użytkownikach: zapisywanie użytkowników do udziału w konkursach lub programach, o które poproszą, świadczenie innych usług, jakie zaproponowaliśmy użytkownikom, tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, ochrona przed ewentualnymi oszukańczymi transakcjami lub kradzieżą tożsamości, opracowywanie i dostarczanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników, uzyskanie wiedzy, w jaki sposób użytkownicy dotarli do naszej witryny internetowej, egzekwowanie przestrzegania naszych warunków umów oraz do innego sposobu zarządzania naszą firmą.

XI. Postanowienia końcowe
1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treść postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nienormowane niniejszym regulaminem rozstrzygają zawsze Administrator. Wszelkie decyzje Administratora będą wiążące i ostateczne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.